Huisregels van de motorclub

Art. 1
De aanmelding voor het lidmaatschap van de club geschiedt op de door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, geboortedatum en adres volledig moeten worden in gevuld.

Art. 1a
Privacyregels. Wij vragen aan de leden om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken zoals naam, adres telefoonnummer en email adres. De leden bepalen zelf welke gegevens zij wel of niet door willen geven, denk daarbij aan een geheim telefoonnummer of email adres. Deze gegevens worden opgenomen in ons ledenbestand en vermeld op de ledenlijst. Deze gegevens zijn alleen ter inzage van de bestuursleden en zullen niet zonder toestemming van de leden aan derden door gegeven worden. Het bestuur streeft er naar om zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om te gaan. 

Art. 2
Toetreding tot de club kan ten alle tijden geschieden. Leden zijn contributie verschuldigd. De contributie voor diegenen, die in een lopend jaar lid worden, wordt berekend op basis van het aantal nog resterende kwartalen, waarbij het kwartaal van indienen van het inschrijfformulier geldt als 1e kwartaal. Bij het aangaan van het lidmaatschap is men verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze zijn beschikbaar op de website www.mcspikebikers.nl  of kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Art. 3 
Het royement volgens art.6 van de statuten wordt voorgedragen door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in een algemene ledenvergadering. Bij heraansluiting van een geroyeerd lid, moet de achterstallige contributie worden voldaan.

Art. 4
Leden, die krachtens art.6 van de statuten voor een royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur, in afwachting van een beslissing  omtrent royement door de A.V. worden geschorst. Het royement wordt niet uitgesproken alvorens de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden in de A.V.

Art 5
Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, reglementen en belangen van de club kunnen door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement als bepaald in art.6 lid 5 van de statuten.

Art. 6
Voor geschorste en/of geroyeerde leden vervallen  alle rechten die uit het lidmaatschap voortspruiten, behoudens het recht op persoonlijke aanwezigheid en/of schriftelijk verweer aan de A.V. waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.

Het Bestuur

Art. 7
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en tenminste twee commissarissen zoals vermeld in art. 16 lid 1 van de statuten. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie bestuursleden, t.w. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De taken van de commissarissen worden door het bestuur onderling vastgesteld.

Art. 8
De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

a.De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen.
 
hij  draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring, de notulen der algemene- en bestuursvergaderingen alsmede de door de secretaris en penningmeester uitgebrachte jaarverslagen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de verschillende commissies.
 
b. De penningmeester treedt bij ontstentenis van de voorzitter op als diens plaatsvervanger. Mocht ook hij verhinderd zijn, dan wordt door de bestuurvergadering een bestuurslid aangewezen, die tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
 
c. De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief hetwelk alle op de club betrekking hebbende stukken moet bevatten. Op de jaarvergadering dient hij een schriftelijk verslag in over de gang van zaken m.b.t. het afgelopen boekjaar.
 
De secretaris houdt tevens de notulen van de vergaderingen en ondertekent deze. Hij zorgt voor het aanwezig zijn van een presentielijst op de A.V.
 
d. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven. Tijdens de jaarvergadering legt hij schriftelijk financiële verantwoording af.
 
e. Een der commissarissen wordt benoemd tot beheerder van de clubeigendommen c.q. materiaal man.
 
f. De taken van de overige bestuursleden worden onderling vastgesteld.

Art. 9
Indien een bestuurslid zonder kennisgeving drie achtereenvolgende keren of vier keer in jaar geen vergaderingen heeft bezocht of wanneer hij zijn taak niet naar behoren vervult, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Indien er gegronde redenen aanwezig zijn heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen.

Art.10
Het aftreden van bestuursleden heeft plaats in overeenstemming met art. 8 van de statuten. De aftredenen zijn terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature wordt voorlopig door het bestuur voorzien, waarna op de eerstvolgende A.V. de candida(a)t(en) wordt c.q. worden voorgedragen.

Art.11
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de club, berustende bij afgetreden of volgens art.8 lid 6 geschorste bestuursleden, moet binnen 8 dagen na aftreden of schorsing plaatsvinden.

Art.12
De leden van het bestuur en van de commissies zijn verplicht tot geheimhouding inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de A.V. Zij nemen tevens in acht de wettelijke bepalingen omtrent de persoonlijke levenssfeer.

Art.13
Het bestuur is te allen tijde bevoegd openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.

Geldmiddelen

Art.14
De geldmiddelen worden door de penningmeester beheerd. Hij is voor dit beheer verantwoordelijk.

Art.15
De penningmeester is verplicht zodra zijn kasmiddelen meer bedragen dan EURO 250,- verhoogd met het bedrag dat benodigd is voor de door de club georganiseerde activiteiten waarvoor meer contanten zijn vereist, het meerdere te deponeren bij een door het bestuur aan te wijzen bank en/of giro instelling. Het geld wordt geplaatst op een rekening ten name van de vereniging. De penningmeester en/of een bestuurslid zijn gemachtigd geld op te nemen van deze rekening.

Alle declaraties moeten gesteld worden op naam van de vereniging. Afwijking van het in dit artikel gestelde kan slechts geschieden met goedkeuring van het dagelijks bestuur.

Art.16
Vaststelling van de contributie geschiedt op de wijze als omschreven in de statuten.

Art.17
Het boekjaar van de club begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Financiële controle

Art.18
De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij de kascommissie. De controle wordt tenminste 1 maal per jaar uitgevoerd.

Art.19
De kascommissie bestaat uit twee leden van de club en een reserve. Zij mogen geen bestuurslid zijn. De leden van de kascommissie en het plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering gekozen voor de tijd van 1 jaar. In tussentijdse vacatures wordt dit voorzien door de A.V.

Art.20
De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester. De kascommissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, die zij voor haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding der boeken worden deze door de kascommissie voor akkoord getekend met vermelding van de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden. De kascommissie brengt haar verslag uit aan de A.V. Bij afwezigheid neemt het bestuur deze taak over.

Vergaderingen

Art.21
Elke A.V. uitgeschreven conform de statuten, is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden.

Art.22
De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer als twee malen het woord te verlenen, tenzij de vergadering dit uitdrukkelijk verlangt. Hij kan een spreker het woord ontnemen indien deze buiten orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde verstoort het verder bijwonen van de vergaderingen te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en, na overleg met het bestuur, verdagen.

Art.23
Het bestuur vergadert zo dikwijls zij wenst. De uitnodiging voor een bestuursvergadering moet drie dagen voor de datum, waarop deze gehouden wordt, in het bezit zijn van de bestuursleden.

Art.24
Twee bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De aanvragers zijn echter verplicht, bij het indienen van hun verzoek de te behandelen onderwerpen aan te geven. Indien binnen tien dagen na indiening van het verzoek geen bestuursvergadering is uitgeschreven, hebben zij het recht zelf een bestuursvergadering  bijeen te roepen. Voor de vergadering wordt door henzelf  een voorzitter aangewezen.

Art.25
Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering is de tegenwoordigheid vereist van tenminste de helft plus een der bestuursleden, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering moest worden uitgesteld en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen.

Art.26
In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk eerst het gehele bestuur kan worden geraadpleegd wordt door het dagelijkse bestuur een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan echter melding van worden gemaakt.

Stemmen en stemverhoudingen

Art.27
Voor verkiezingen kunnen door ieder lid en/of bestuur kandidaten worden gesteld. Stemmingen worden gehouden als vastgelegd in de statuten.

Slotbepalingen

Art.28
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die meerijdt in clubverband, moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en geldige verzekeringspapieren. Heeft hij/zij deze niet in zijn/haar bezit dan wordt het hem/haar beslist geweigerd om mee te rijden. HIEROP IS GEEN UITZONDERING MOGELIJK!!!

Art.29
Ieder die deelneemt aan een clubrit of evenement, dient zich te houden aan het toerreglement. Dit reglement is beschikbaar op de website www.mcspikebikers.nl of kan worden opgevraagd bij de secretaris.

Art.30
De club aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan een of meer leden, bestuursleden en/of introducés overkomen, of voor schade aan eigendommen door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze.

Art. 31
De club is niet verplicht restitutie te verlenen van gelden betaald door leden voor clubactiviteiten waaronder één- of meerdaagse reizen, indien het lid deze activiteit annuleert nadat de club definitieve reservering heeft gedaan. Of indien de club reeds financiële verplichtingen is aangegaan op basis van het aantal aanmeldingen.