Statuten

J.M. Maris, Notaris, Postbus 27, 2980 AA Ridderkerk, Telefoon 01804-21755, Kantoor: Hoek Vondellaan van Lennepstraat

Onderstaande tekst is overgenomen uit de originele statuten.

 
Artikel 1
De vereniging draagt de naam M.C. SPIKEBIKERS en heeft haar zetel te Spijkenisse.
Zij is opgericht op een januari negentienhonderd acht en tachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

Artikel 2
 
- Het doel der vereniging is het bevorderen van de motorsport in het algemeen en het bevorderen van de motorsportbelangen van de leden in het bijzonder.
 
- De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, zowel zelfstandig als door samenwerking met andere verenigingen welke hetzelfde doel beogen door:
    - Het houden van toerritten in clubverband;
    - Het bezoeken van evenementen in clubverband;
    - Het organiseren van evenementen op motor-gebied;
    - Te zorgen dat de belangen van de motorrijders ter kennis worden gebracht van de openbare instanties en nadien deze belangen te blijven bepleiten;
    - Het bevorderen van een zo correct mogelijk weggedrag;
    - Het in of buiten rechte opkomen voor de belangen van haar leden voor zover dat de motorsport betreft;
    - Alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk zijn voor het in lid 1 gestelde doel.

 

MIDDELEN

Artikel 3
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:
 
- Contributies;
- Donaties;
- Subsidies
- legaten, erfstellingen, schenkingen;
- opbrengsten uit vermogen;
- andere baten.
 
Erfstellingen kunnen alleen onder het voorrecht van boedelscheiding worden aanvaard.

 

LEDEN

Artikel 4
 
- De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Waar in de statuten wordt gesproken over leden, worden daaronder verstaan gewonen leden en gezinsleden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.
 
Onder een gezinslid wordt verstaan een echtgenoot van een lid dan wel diegene waarmee een lid in een duurzame relatie leeft en die als zodanig overeenkomstig het in lid 2 bepaalde is toegelaten.
Gezinsleden hebben stemrecht en betalen een verminderde contributie
Bij reglement kunnen andere categorieën van leden of gezinsleden worden ingesteld.
 
- Een verzoek om toelating als lid wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het bestuur, waarna het bestuur over de toelating beslist. Minderjarigen hebben bij de aanvrage van het lidmaatschap schriftelijke toestemming nodig van degene(n) bij wie de ouderlijke macht dan wel de voogdij berust. Het bestuur deelt uiterlijk binnen twee maanden na het verzoek aan de aanvragen mede of hij is toegelaten.
 
Het bestuur kan aan de toelating als lid voorwaarden verbinden.
Bij niet-toelating als lid alsmede bij toelating-onder-voorwaarden staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open.
 
- Tot erelid kunnen op voorstel van het bestuur bij besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, personen worden benoemd die zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, dan wel om bijzondere redenen hiervoor in aanmerking komen. Ereleden worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 voor het leven benoemd, zijn geen contributie verschuldigd, hebben toegang tot de ledenvergadering en in die vergadering alleen een adviserende stem. Overigens hebben ze geen rechten, tenzij ze tevens gewoon lid zijn.
 
- Donateurs zijn zij die de vereniging slechts geldelijk steunen.
 
- Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

 

SCHORSING

Artikel 5
Het bestuur kan een lid schorsen in alle gevallen waarin naar het oordeel van het bestuur aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of tot ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in artikel 6. Een besluit tot schorsing dient binnen drie maanden te worden gevolgd door opzegging respectievelijk ontzetting, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn vervalt.

 

EINDE VAN HET LIDMAADSCHAP

Artikel 6
- Het lidmaatschap eindigt:
    - Door overlijden van het lid;
    - Door schriftelijke opzegging door het lid;
    - Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij achterstand in de voldoening van zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft, wanneer hij andere verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
    - Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 
- Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 
- Opzeggin van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan immer geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 
- Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 
- Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke of andere aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 
- Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 
- Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 
- Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

VERPLICHTING VAN DE LEDEN

Artikel 7 
- Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks in de algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 
- Elk lid is gehouden de voorwaarden waaronder hij als lid is toegelaten en alle verplichtingen voortvloeiende uit deze statuten, de wet, de reglementen en besluiten na te komen.
 
- Bij reglement kan een arbitragecommissie ingesteld worden, die het bestuur van advies kan dienen in geval van geschillen en omtrent door (ex-)leden te betalen boeten en schadevergoedingen ingeval van overtreding van de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of het berokkenen van schade aan de vereniging of haar goede naam, een en ander volgens bij reglementen vast te stellen richtlijnen.
 
- Meer verplichtingen kunnen aan de leden worden opgelegd bij besluit van de algemene vergadering of bij bestuursbesluit genomen krachtens het in deze statuten, de wet of een reglement bepaalde.

 

BESTUUR

Artikel 8 
- Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie meerderjarige leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 
De voorzitter wordt in functie benoemd.
De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld, tenzij de algemene vergadering een functie heeft toegewezen aan een bestuurder.
Het bestuur kan voor elk hunner, uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. De functies van voorzitter en secretaris zijn echter niet verenigbaar.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering kan besluiten dan één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 
- De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zoveel leden als tezamen uitmaken eentiende (1/10) gedeelte van het totaal aantal leden of vijf leden.
 
- Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 
- Besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 
- Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 
- Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 
- Elk bestuurslid treedt af ongeveer drie jaar na zijn benoeming in de alsdan te houden jaarvergadering volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Bij het opstellen van het rooster dient men er rekening mee te houden dan elk jaar ongeveer een derde gedeelte van het aantal bestuursleden aftreedt. Elk bestuurslid is te allen tijde herkiesbaar.
 
In een tussentijds ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In de tussentijd blijft het bestuur bevoegd. Degene die in een tussentijds ontstane vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 
- Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
    - Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
    - Door bedanken;
    - Door overlijden;
    - Door onder curatelenstelling van het bestuurslid;
    - Bij faillissement of surséance van betaling van de penningmeester ruilt deze met een ander bestuurslid van functie in overleg met het bestuur.

 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9
- Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 
- Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 8 lid 1 gemelde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie maande een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt bij gebreke waarvan het bestuur onbevoegd wordt.
 
- Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 
- Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zicht als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits met goedkeuring van de algemene vergadering.
 
- Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
    - Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen voorzover deze een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag of waarde te boven gaan;
    - Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
    - Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
    - Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
    - Het aangaan van dadingen;
    - Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
    - Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
    - Het doen van uitgaven die niet zijn vermeld op of het bedrag van de goedgekeurde begroting overschrijden.
 
- De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur tezamen. Bij ontstentenis of belet van een hunner wordt deze vervangen door zijn plaatsvervanger.
 
- De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan. Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 9a
- Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per drie maanden en overigens zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden.
 
- Een vergadering wordt, behoudens in een spoedeisend geval, tenminste drie dagen tevoren door de secretaris bijeengeroepen.
 
- Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 
- Overigens is artikel 15 van overeenkomstige toepassing.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 10
 
- Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 
- Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 
- Het bestuur brengt op een algemene vergadering (de jaarvergadering) binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 
Na  verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van bestuur vorderen.
 
- De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 
- Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 
- De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 
- Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
 
- In de jaarvergadering wordt tevens een door het bestuur opgestelde begroting te goedkeuring aan de leden voorgelegd.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11
- Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 
- Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls dit vereist is krachtens de wet of statuten, dan wel wanneer het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 
Behalve de elk jaar in januari te houden jaarvergadering (artikel 10) wordt elk jaar in oktober een algemene vergadering gehouden.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien stemgerechtigde leden of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende(1/10) gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 12.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 
- De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 
- Bij  de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.
 
Voor de jaarvergadering van januari zijn dit in ieder geval;
 
- Het uitbrengen van een verslag door de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
- Het financieel verslag door de penningmeester;Het verslag van de kascommissie;De begroting van de ontvangsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar;
- Periodieke bestuursverkiezing en benoeming diverse commissies, waaronder de kascommissie;
- Programma komend seizoen;
- Beantwoording van vragen en het in overleg nemen van voorstellen uit de algemene vergadering.
 
Voor de vergadering in oktober zijn dit in ieder geval;
 
- Voorlopige begroting voor het komende jaar;
- Vaststelling contributies
- Beantwoording van vragen en het in overleg nemen van voorstellen uit de algemene vergadering.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 13 
- Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en bestuursleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste personen.
 
- Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 
- Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. Een lid mist stemrecht over zaken die heb, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.
 
- Minderjarige leden brengen hun stem uit door middel van degene(n) bij wie de ouderlijke macht of de voogdij berust.
 
- Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan echter voor niet meer dan één ander lid stem uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 14
 
- De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger, tenzij door de aanwezige leden een ander voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.
 
- Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, welke worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, waarin de notulen worden goedgekeurd.
 
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15
 
- Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
 
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 
- Geen geldige besluiten kunnen genomen worden over een voorstel dat niet in de oproep is vermeld.
 
- Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 
- Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Een stem is ongeldig indien zij is ondertekend of voorzien van andere notities of tekeningen en dergelijke dan nodig is voor de stemuitbrenging.
 
- Indien de stemmen staken over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Indien bij de verkiezing van personen geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid bereikt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich hadden verenigd. Komen door gelijkheid van stemmen meer personen voor herstemming in aanmerking, dan wordt door een tussenstemming uitgemaakt, wie in de herstemming zal voorkomen. Staken de stemmen of herstemming, dan beslist het lot.
 
- Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste tien der aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming wensen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 
- Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 
- Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – ook een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16
 
- In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 
- Zij die  de oproeping tot de algemene vergadering hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 
- Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 
- De wijziging is pas van kracht nadat zij is opgenomen in een notariële akte.

 

ONTBINDING

Artikel 17
 
- De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 
- Het batig saldo na vereffening komt toe aan een door de algemene vergadering aan te wijzen instelling met een soortgelijk doel als het doel van de vereniging of met een liefdadig doel. Het saldo komt nimmer toe aan de leden.
 
- Na vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tenminste dertig jaren berusten bij een door de vergadering aangewezen en in het verenigingsregister in te schrijven bewaarder.

 

REGLEMENTEN

Artikel 18
 
- De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen. Het bepaalde in artikel 16 leden 1 tot en met 3 is van toepassing.
 
- Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten noch met de wet.

 

SLOTBEPALING

Artikel 19
In alle gevallen waarin deze statuten, noch de wet, noch een reglement voorzien, beslist de algemene vergadering.
De comparante – aan mij, notaris, bekend – kiest voor alle gevolgen van deze akte woonplaats ten kantoor van de bewaarder van deze akte.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden ten tijde en ter plaatse als vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.